Veilig en gezond

Magazine cover

Samen voor veilig en gezond

Het gaat om slim samenwerken, zowel in het delen van informatie als in het breder leren kijken naar veiligheid vanuit verschillende invalshoeken. “Als de thuiszorgmedewerker een intake doet,
is oog voor veiligheid in en om het huis belangrijk. Hetzelfde geldt voor een huismeester die kan signaleren dat het
niet goed gaat met iemand. Juist door
goed samen te werken hebben we een
veel groter bereik. Daarnaast zoeken we naar manieren om in contact te komen
met mantelzorgers. De ene groep in onze samenleving wordt steeds zelfredzamer,
de andere groep wordt juist kwetsbaarder. Als deze twee groepen elkaar weten te vinden in het voorkomen én aanpakken
van een calamiteit, vergroot je de samenredzaamheid. Dát geeft een veilig gevoel!”

NAAR 3 van 4

TERUG

TERUG

MIDDEN- EN
WEST-BRABANT HARTVEILIGER

......................

BEST PRACTICE

MIDDEN- EN
WEST-BRABANT HARTVEILIGER

......................

BEST PRACTICE

GEZONDHEID EN VEILIGHEID EEN STEL

......................

BLOG

GEZONDHEID EN VEILIGHEID EEN STEL

......................

BLOG

terugvallen op bedrijfshulpverleners. Zij
zijn dan afhankelijk van steun uit hun
directe omgeving. Weten buurtgenoten
van elkaar waar mensen wonen die
ondersteuning nodig hebben bij calami-
teiten? En weten zij waar mensen wonen
die deze ondersteuning kunnen bieden?
En hoe kan de overheid dit stimuleren?
Welke databestanden kunnen we
gebruiken voor een goed overzicht
van verminderd zelfredzamen én buurtbewoners die hen kunnen helpen?

TOENEMENDE RISICO'S
“Nu verminderd zelfredzamen steeds
langer zelfstandig blijven wonen,
verwachten we meer risico’s op het
gebied van veiligheid en gezondheid.
Ze hebben bijvoorbeeld een grotere kans
om te vallen, laten per ongeluk het gas
aanstaan of krijgen te maken met
‘babbeltrucs’ en inbraken. Want juist de
minder zelfredzame mensen zijn hier het
slachtoffer van. Omdat het om kwetsbare mensen gaat, willen we niet alleen aan
hen voorlichting geven, maar juist ook
aan hun netwerk zoals mantelzorgers en
thuiszorgmedewerkers, medewerkers van
woningbouwcorporaties, maatschappelijk
werk en vrijwilligers- en belangen-
organisaties. Op die manier verlagen
we samen de risico’s.”

SLIM SAMENWERKEN
Het gaat niet alleen om het voorkómen
van incidenten; het is óók belangrijk dat mensen bij calamiteiten zelfredzaam en samen-redzaam zijn. Zo kunnen kwetsbare mensen die zelfstandig wonen in plaats van in een instelling, bij een calamiteit niet

NAAR 4 van 4

LEES MEER

LEES MEER

NAAR 2 van 4

TERUG

TERUG

GEZONDHEID IN OMGEVINGSWET

......................

BELEID

GEZONDHEID IN OMGEVINGSWET

......................

BELEID

BEWEGEN VOORKOMT
VALONGEVALLEN

......................

BEST PRACTICE

BEWEGEN VOORKOMT
VALONGEVALLEN

......................

BEST PRACTICE

Ineke Welschen:
“VORM NETWERKEN RONDOM MENSEN DIE EXTRA ONDERSTEUNING NODIG HEBBEN, ZOWEL PREVENTIEF ALS WANNEER ER DAADWERKELIJK IETS AAN DE HAND IS.”

NAAR 3 van 4

LEES MEER

LEES MEER

NAAR 1 van 4

TERUG

TERUG

Wijkbewoners zijn bij een incident vaak als eerste aanwezig en beginnen in afwachting van de hulpdiensten vast met de hulpverlening. Zij zijn daar vaak uitstekend toe in staat. De komende jaren zullen steeds meer mensen die zelfstandig wonen, extra zorg of aandacht nodig hebben. Denk daarbij aan mensen met beperkingen. Wat gebeurt er met hen als er een calamiteit is? “Dat vraagt om extra aandacht bij de preventie én bij de aanpak van een calamiteit”, zegt Ineke Welschen. Het incident kan een brand zijn, een grote uitbraak van een infectieziekte, maar het kan ook gaan om maatschappelijke onrust door bijvoorbeeld een zedenzaak. Zowel bij de preventie als bij de aanpak hebben gemeenten een centrale rol. "Daarom: veilig en gezond verbinden.”

NAAR 2 van 3

NAAR 1 van 3

NAAR 3 van 3

NAAR 2 van 3

NAAR 2 van 4

LEES MEER

LEES MEER

Bij een calamiteit mist een slechtziende man het alarmbericht op de mobiele telefoon. Of kan een invalide vrouw haar huis niet uit. Als de buren daar alert op zijn, kunnen zij te hulp schieten. “Zelfredzaamheid wordt in een wijk samenredzaamheid”, zegt Ineke Welschen. “Hoe nabijer de hulp, hoe beter.”

EN GEZONDHEID

VOOR VEILIGHEID

ZORG SÁMEN

Ineke Welschen,
staffunctionaris ketenzorg GHOR Midden- en West-Brabant

SAMEN VOOR VEILIGE ÉN GEZONDE JEUGD

......................

BEST PRACTICE

SAMEN VOOR VEILIGE ÉN GEZONDE JEUGD

......................

BEST PRACTICE

VEILIG EN GEZOND HAND IN HAND

......................

BELEID

VEILIG EN GEZOND HAND IN HAND

......................

BELEID

BEST PRACTICE

BEWEGEN VOORKOMT VALONGEVALLEN
Een valongeval heeft een grote impact! Jaarlijks moeten hierdoor
bijna 100.000 65-plussers worden behandeld op de spoedeisende hulp. Ook zijn zo’n 40.000 ziekenhuisopnames en ruim 2500 sterfgevallen
de trieste resultaten van valongevallen bij deze groep. Een brede preventieve aanpak geeft de beste resultaten.

1. Bewegingsprogramma’s gericht op verbetering van balans en kracht
2. Verbeteringen in en om huis
3. Goed ontwerp en beheer van de openbare ruimte

In Nieuw-Vossemeer (gemeente Steenbergen) realiseren GGD en Tante Louise-Vivensis een beweegtuin annex beweegroute. De inwoners van Nieuw-Vossemeer hadden als wens om jong en oud meer te verbinden en meer mogelijkheden te hebben tot bewegen. Minimaal een half uur per dag bewegen en frequent werken aan opbouw van spierkracht en balans voorkomt valongevallen en bevordert de gezondheid.

...........................................................

“DOOR EEN COMBINATIE VAN BEWEEGTOESTELLEN EN EEN BEWEEGROUTE ZULLEN JONG EN OUD ELKAAR TREFFEN.”

Jolanda van de Velde,
gezondheidsbevorderaar GGD West-Brabant:

...........................................................

BEST PRACTICE

MIDDEN- EN WEST-BRABANT HARTVEILIGER
Jaarlijks overlijden rond de 15.000 Nederlanders (1 op 1.000 inwoners) door een hartstilstand. Een slachtoffer van een plotselinge hartstilstand heeft een verdubbelde overlevingskans als hij wordt gereanimeerd door omstanders. Wordt het slachtoffer binnen 6 minuten gereanimeerd - inclusief toepassing van een AED - dan is de overlevingskans zelfs 50 tot 70%! Op 22 juni 2015 ging op het Markland College in Zevenbergen een driejarige aanpak van start om Midden- en West-Brabant hartveiliger te maken. In deze 3 jaar worden docenten van 40 scholen in de regio opgeleid tot reanimatie instructeurs. Zij geven vervolgens zelf hun leerlingen hierin les. Zo slaan het voortgezet onderwijs in Midden- en West-Brabant, gemeenten, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, GHOR, GGD en de Hartstichting de handen ineen voor hartveiliger gemeenten.

BELEID

GEZONDHEID GEREGELD IN OMGEVINGSWET
GGD GHOR Nederland heeft zich er hard voor gemaakt en het is gelukt: met de toekomstige Omgevingswet geven gemeentebesturen de bescherming van de gezondheid een integrale plek in hun omgevingsbeslissingen. Volksgezondheid, veiligheid en ruimte hebben immers een nauwe relatie met elkaar. De nieuwe Omgevingswet gaat per 2018 in en regelt de inrichting van de fysieke leefomgeving. Winstpunten van de wet zijn onder meer:

Een integrale aanpak, waaronder dus óók volksgezondheid en veiligheidBrede participatie en draagvlakRuimte voor initiatievenEenvoud en transparantie
Het RIVM beschrijft in een apart rapport de relatie tussen gezondheid en veiligheid en de omgeving. Ook publiceerde
het RIVM onlangs een verkenning naar de samenhang tussen ruimtelijke ordening, milieu en gezondheid.

BEST PRACTICE

SAMEN AAN DE SLAG VOOR VEILIGE ÉN GEZONDE JEUGD!
De gemeente Aalburg werkt aan een actieplan alcohol- en drugsgebruik gericht op jongeren. Samen met jongerenwerk, politie, GGD en Novadic-Kentron werken de beleidsmedewerkers volksgezondheid en veiligheid van de gemeente aan het in beeld krijgen van problematiek, (h)erkenning bij het maatschappelijk middenveld, inzetten van ‘tools’ voor collectieve preventie en het in kaart brengen van de route naar zorg en verkenning van de mogelijkheden van repressie.

Een ander mooi voorbeeld met dezelfde partners is de aanpak ‘veilige school Oosterhout e.o.’. Hierbij werken alle acht scholen voor het voortgezet onderwijs in Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen en Dongen samen om NIX18 op de kaart te zetten. Zo krijgen de ouders in de week voor carnaval tips wat ze kunnen doen om met hun kind een veilig en gezond carnaval voor elkaar te krijgen. Samen aan de slag!

BELEID

VEILIGHEID EN GEZONDHEID GAAN BESTUURLIJK HAND IN HAND
De afgelopen maanden hebben de verschillende gemeenteraden het beleidsplan 2015-2019 ‘Realisme in
denken en doen’ van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant behandeld. Met dit beleidsplan hebben GGD, GHOR
en Veiligheidsregio samen een bestuurlijke agenda opgesteld rondom zorg en veiligheid in het sociaal domein. Het accent ligt duidelijk op de voorkant: pro-actie en preventie! Dit krijgt vorm door monitoring, informatiemanagement en goede voorbereiding, zoals in de wijk, bij evenementen en in zorginstellingen. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord,
en dan vooral met burgers en maatschappelijke organisaties.

https://eenbredeblikopgezondheid.wordpress.com/2014/09/05/gezondheid-veiligheid-een-stel/?utm_source=Twitter&utm_medium=Tweet&utm_campaign=Blog-Brede-Blik-gezondheid-Gezondheid-en-veiligheid-een-stel

http://valpreventie.veiligheid.nl/valpreventie/content/wat-werkt-in-valpreventie

https://www.hartstichting.nl/reanimatieles-op-school

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2015Z12642&did=2015D25407

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/januari/Gezondheid_en_veiligheid_in_de_Omgevingswet_Doelen_normen_en_afwegingen_bij_de_kwaliteit_van_de_leefomgeving_Hoofdrapport

assets/ggdgezondwestbrabant5/03fe_2015-0002.pdf

assets/ggdgezondwestbrabant5/3ed9_Beleidsplan Realisme in denken en doen.pdf

inhoud

Betrek inwoners bij maatregelen

Technology by MagStream Real Time Publishing