Veilig en gezond

Magazine cover

Betrek inwoners bij maatregelen

..............................................

“PRAKTISCHE SUGGESTIES VAN DE INWONERS ZIJN BELANGRIJK VOOR PASSENDE MAATREGELEN EN COMMUNICATIEADVIEZEN.”

Inge Trijssenaar:

..............................................

Door de invoering van het Basisnet Spoor
worden er de komende jaren meer gevaarlijke stoffen vervoerd over het spoortraject Roosendaal-Halderberge-Moerdijk. In deze film
is te zien dat deze gemeenten zich daarop
voorbereiden. TNO onderzoekt samen met de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, een
aantal inwoners en bedrijfshulpverleners van
zorginstellingen welk handelingsperspectief
bij een incident met gevaarlijke stoffen het
beste is. “Een snelle reactie van burgers en
bedrijfshulpverleners is belangrijk”, zegt TNO-
onderzoeker Inge Trijssenaar. Dat begint bij
het snel signaleren van gevaarlijke stoffen:
“Sommige stoffen ruiken bijvoorbeeld naar
gas. Of je ziet een witte wolk.” Hoe je jezelf
en anderen het beste kunt redden, is besproken tijdens werksessies. Er zijn verschillende
manieren: vluchten naar niet bedreigd gebied,
dekking zoeken, naar binnen gaan of juist
ontruimen.

AANGEPASTE ADVIEZEN NA TIPS INWONERS
In de werksessies is speciale aandacht besteed
aan de beste strategie voor mensen die
verminderd zelfredzaam zijn.

NAAR 1 van 2

TERUG

TERUG

De maatregelen die TNO verder gaat onderzoeken, komen voort uit suggesties die
de inwoners en bedrijfshulpverleners gegeven hebben. “Aanvankelijk denken mensen dat ze helemaal niet weten wat ze moeten doen bij
een ongeluk op het spoor. Maar vervolgens komen ze zelf met hele goede suggesties.
‘Als er ammoniak vrij komt kan je een natte
doek gebruiken’, redeneren de burgers.” Met
de opbrengst van de werksessies gaat TNO na welke maatregelen in welke situatie het meest
effectief zijn. De uitkomsten worden de basis
voor de risico- en crisiscommunicatie. “De
praktische suggesties van de inwoners helpen
ons bij het opstellen van passende maatregelen en communicatieadviezen”, aldus Inge.

INWONERS
BENOEMEN
ENGE PLEKKEN

......................

BEST PRACTICE

INWONERS
BENOEMEN
ENGE PLEKKEN

......................

BEST PRACTICE

VEILIG HONK

......................

BEST PRACTICE

VEILIG HONK

......................

BEST PRACTICE

NAAR 2 van 2

LEES MEER

LEES MEER

Woon je bij het spoor? Dan moet je weten wat je moet doen als er brand uitbreekt bij een trein of als er een giftige wolk ontsnapt uit een wagon. Daarom onderzoekt TNO in opdracht van de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Roosendaal hoe burgers zichzelf het beste in veiligheid kunnen brengen.

VAN MAATREGELEN

BIJ HET TREFFEN

BETREK INWONERS

Inge Trijssenaar,
onderzoeker stedelijke omgeving en veiligheid bij TNO

.......................

Herhaal video

.......................

ZELFREDZAAMHEID IN DE BUURT

......................

BEST PRACTICE

ZELFREDZAAMHEID IN DE BUURT

......................

BEST PRACTICE

ALS JE HET ZELF
NIET REDT, DAN SAMEN!

......................

BELEID

ALS JE HET ZELF
NIET REDT, DAN SAMEN!

......................

BELEID

VIDEO OVERSLAAN

VIDEO OVERSLAAN

BEST PRACTICE

VEILIG HONK
De gemeente Halderberge heeft samen met politie, scholen en vrijwilligers de aanpak ‘Veilig Honk’ ontwikkeld. Jongeren kunnen in deze huizen terecht als ze zich onderweg naar school niet veilig voelen of hulp nodig hebben. Er zijn 19 Veilige Honken in de gemeente Halderberge. De huizen zijn goed herkenbaar door een bord voor het huis. In 9 andere gemeenten in West-Brabant en ook elders in Nederland zijn er ook Veilige Honken.

...........................................................

“WIJ ZIJN EEN VEILIG HONK OMDAT WE JONGEREN EEN VEILIGE PLEK WILLEN BIEDEN ALS ZE PROBLEMEN HEBBEN, OP WELK GEBIED DAN OOK.”

Mees en Veronica Willemsen,
inwoners van de gemeente Halderberge:

...........................................................

BEST PRACTICE

INWONERS BRENGEN ENGE PLEKKEN IN KAART
De gemeente Steenbergen brengt met hulp van haar inwoners ‘enge plekken’ in kaart.

Zij wil graag van haar inwoners horen welke plekken in de openbare ruimte zij als onveilig ervaren, op welke momenten
en waarom. Om vervolgens bijvoorbeeld via snoeien van het openbaar groen, betere straatverlichting of de inzet van buurtpreventieteams waar mogelijk verbeteringen aan te brengen. “Een gemeente kan nog zo veilig zijn, afgemeten
aan politiecijfers over criminaliteit, maar veiligheid is een zaak van (subjectief) gevoel dat ook wordt gevoed door die donkere
straat of dat smalle paadje waar men vaak door heen moet”, aldus John van den Hof.

...........................................................

“WEGWERKEN VAN DIE ‘ENGE PLEKKEN’ DRAAGT BIJ AAN EEN VEILIG WOON- EN LEEFKLIMAAT IN STAD EN DORP.”

John van den Hof,
stafmedewerker bestuurszaken gemeente Steenbergen:

...........................................................

BEST PRACTICE

ZELFREDZAAMHEID IN DE BUURT
In deze film van het Rode Kruis worden concrete activiteiten getoond zodat buurtbewoners hun risicobewustzijn kunnen vergroten. Ook is er aandacht voor hoe te handelen bij een incident en hoe buurtnetwerken te versterken, zodat buurtbewoners elkaar helpen in een noodgeval.

BELEID

ALS JE HET ZELF NIET REDT, DAN SAMEN!
De uitgangspunten van de Wmo zijn duidelijk: burgers dragen een eigen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven. Bovendien mag van burgers worden verwacht dat zij elkaar daarin naar vermogen bijstaan, óók bij een ingrijpende gebeurtenis, ongeval of ramp.
Als zelfredzaamheid niet lukt, komt het netwerk in beeld: familie, vrienden en de buurt. Gemeenten moeten dan wel faciliteren dat burgers deze netwerktaak goed kunnen uitoefenen. Dat kan bijvoorbeeld door met hen te bespreken welke maatregelen passend zijn. Vaak ontstaan er dan verrassende ideeën.

assets/ggdgezondwestbrabant5/77dc_Brochure Samen aan de slag met de maatregelen.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=pVt0G9vpudc

http://www.halderberge.nl/52448/Veilig_Honk%5d

https://www.gemeente-steenbergen.nl/actueel/nieuws_en_persberichten/gemeente_inventariseert_enge_plekken/

https://www.youtube.com/watch?v=hNAIlW1UXdo&feature=youtu.be

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/geldigheidsdatum_07-07-2015

assets/ggdgezondwestbrabant5/34c6_Factsheet activering van burgers.pdf

assets/ggdgezondwestbrabant5/4816_TNO magazine activering burgers.pdf

Samen voor veilig en gezond

Advies bij evenementen

Technology by MagStream Real Time Publishing